Konica Minoltas ESG-innsats

| 4 desember 2023

Verden står overfor en rekke miljømessige og sosiale utfordringer på grunn av dramatiske endringer i klimaet og samfunnet. Å løse disse utfordringene avhenger av at alle blir involvert: regjeringer, bedrifter, frivillige organisasjoner og alle oss som kaller planeten Jorden hjem. Kristian Øhrstrøm, leder for Nordic Legal &; Compliance, forklarer Konica Minoltas ESG-arbeid.


Bruk av et ESG-rammeverk

Kristian Øhrstrøm forklarer at Konica Minolta allerede fokuserer på bærekraftige, sosiale og styringsmessige initiativer på nordisk så vel som globalt nivå – og har gjort det i mange år:
 
 


quotation marks

ESG er et viktig tema globalt på grunn av klimaendringer og samfunnsendringer. Som et globalt selskap erkjenner vi behovet for å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon og kundebesøk for å fremme en bærekraftig fremtid.

Kristian Øhrstrøm

Head of Nordic Legal and Compliance

Kristian Øhrstrøm forteller at mye av ESGs arbeid handler om å analysere og bli bevisst effekten av prosesser og handlinger:
 
"Bare gjennom åpenhet, innsikt og bevissthet kan vi minimere vår påvirkning år etter år. Det vi gjorde i går ESG-messig er ikke nødvendigvis det som er riktig å gjøre i fremtiden. Vi må gjennomgå prosessene våre kontinuerlig og justere underveis for å kontinuerlig forbedre oss.»
 
Kunder og ansatte krever en ESG-innsats
Kristian Øhrstrøm påpeker at mange bedrifter etterspør dokumentert ESG-innsats fra partnere og andre aktører de inngår avtaler med eller kjøper produkter:
 
– Det holder ikke å påstå at vi som selskap jobber med ESG – og at vi er gode på det. Vi må nå vise og kvantifisere hva vi gjør i tall og aktiviteter, og på den måten bli enda tydeligere og mer transparente i vår kommunikasjon. Ansatte ber også om dette. De ønsker å jobbe for et selskap som gjør en forskjell.»
 
Konica Minoltas ESG-tilnærming styres av  FNs  bærekraftsmål   (THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org)) og følger FNs Global Compact (The Ten Principles | UN Global Compact).
 
E – Miljøperspektivet
For Konica Minolta er bærekraft på topp, forklarer Kristian Øhrstrøm:
 
– Vi har allerede i mange år fokusert på grønne initiativer, globalt og på nordisk nivå. Globalt ser vi for eksempel på produksjonsstrømmene og prosessene våre for å minimere avfall, forurensning osv. I Norden jobber vi nå med å erstatte alle dieselbiler med elbiler, slik at vi reduserer CO2-avtrykket når vi besøker kundene våre. Vi prøver også å resirkulere så mange av maskinene våre som mulig for å gi dem et nytt liv. Dette gjelder også tonerflasker som rengjøres og etterfylles med ny toner, noe som bidrar til en sirkulær økonomi..
 
Kristian Øhrstrøm understreker at det er mange aspekter ved bærekraft – fra å produsere produkter som er mer bærekraftige enn de før dem, til å lære opp ansatte i hva det vil si å være bærekraftig.
 
– Vi gjennomgår kontinuerlig driften og prosessene våre for å se hvor vi kan justere arbeidet med bærekraft. Vi ønsker å bli enda grønnere, så vi pusher grenser hele tiden. Bare på denne måten kan vi forbedre oss.»
 
Miljøutfordringer:

 • Klimaendringer og global oppvarming med fossile brensler som hovedårsak
 • Overforbruk av naturressurser
 • Avfall (som plast) i havet og på land
 • Avskoging og skogbranner
 
S – det sosiale perspektivet
– Våre folk er vår fremtid. Det er de som skaper Konica Minolta som selskap. Vi må sørge for at de trives med å jobbe for oss og at de blir behandlet godt – fra de som jobber på kontorene våre til de som lager maskinene våre. Konica Minolta sysselsetter så mange mennesker – og det er det som gjør oss sterkere som selskap», sier Kristian Øhrstrøm.
 
Konica Minolta fremmer en inkluderende og mangfoldig bedriftskultur som inkluderer mennesker over hele verden.
 
– Det er avgjørende at vi har forskjellige folk som jobber for oss. Mangfold er en av hjørnesteinene i Konica Minolta – det samme er inkludering. Å ha en policy på parametrene for mangfold, rettferdighet og inkludering sikrer ikke bare at vi kontinuerlig innoverer som et selskap, men også at vi ser etter hverandre og aksepterer hverandres forskjeller. Men én ting er å ha en politikk, noe helt annet å gjennomføre den. Dette gjør vi for eksempel ved å gi våre ansatte de samme mulighetene og gi dem en sjanse til å utvikle seg.
 
Sosiale utfordringer:
 • Menneskerettighetsbrudd og diskriminering (basert på for eksempel kjønn, seksualitet, rase og tro) 
 • Moderne slaveri 
 • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i mange sektorer av økonomien
 • Økningen i eldrebølgen, som legger press på yngre arbeidstakere for å møte mangelen på arbeidskraft 
 • Større avhengighet av teknologi (delvis drevet av overgangen til hybrid og eksternt arbeid) ettersom folk ser etter en bedre balanse mellom arbeid og privatliv og selskaper søker å redusere kostnadene ved å drive kontorer og arbeidsplasser
 
G – Styringsperspektivet
Governance handler om våre prosesser og prosedyrer, forklarer Kristian Øhrstrøm:
 
– Governance handler om å skape det rette grunnlaget for vår virksomhet slik at vi driver den på best mulig måte og etterlever lover og regler. Vi har dannet en nordisk compliance-gruppe som sikrer tilpasning og etterlevelse av gjeldende og fremtidig lovgivning. De må alltid være et skritt foran – gjennomgå og justere prosessene våre.»
 
Konica Minolta lærer regelmessig opp ansatte i ledelsen for å gi dem ferdighetene til å navigere på en bærekraftig og ansvarlig måte:
 
– Vi har et omfattende complianceprogram hvor vi lærer opp våre ansatte – blant annet i forhold til personvern og personopplysninger. Det er en ting å ha reglene og fortelle folk å lese og forstå dem, det er noe helt annet å implementere dem riktig. For å få folk til å handle på en bestemt måte, må de vite hvorfor det er relevant og hvordan. Det prøver vi å vise dem gjennom relevante digitale compliance-øvelser.
 
Styringsutfordringer:
 • Forventning om at selskaper opptrer på en bærekraftig og ansvarlig måte
 • Overholdelse av europeiske og nasjonale lover 
 • Behov for etisk, troverdig forretningspraksis og robuste styringsprosesser
 • Ta hensyn til etikk og bærekraft i forsyningskjeden
 • En balansert bedriftsstrategi

 
Lenke til vår europeiske  ESG-side: ESG: Miljø, sosiale forhold og eierstyring | KONICA MINOLT