Konica Minolta

Norge

  • Norsk

Giving Shape to Ideas

Vilkår og betingelser for bruk

Vilkår og betingelser for bruk

1. Definisjon av vilkår og betingelser for bruk
Bruken av dette nettstedet og dets innhold og tjenester er kun tilgjengelig under de følgende vilkår og betingelser. Ved å åpne dette nettstedet eller en av sidene på det, godtar brukeren gyldigheten av vilkårene og betingelsene for bruk i den nåværende versjonen. Dersom brukeren ikke godtar et bestemt vilkår eller alle vilkårene og betingelsene, må brukeren gå ut av nettstedet. Konica Minolta forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse vilkårene og betingelsene uten varsel.

2. Tilbudte tjenester
Konica Minolta tilbyr innholdet og informasjonen på dette nettstedet til kommersielle formål. Konica Minolta forbeholder seg retten til å avslutte eller begrense driften av dette nettstedet og påtar seg intet ansvar for permanent, uavbrutt eller uendret tilgjengelighet av nettstedet eller noe av dets innhold.

3. Bruksområder

Innholdet og informasjonen på nettstedet er beregnet for brukerens personlige, ikke-kommersielle bruk, og kan ikke lastes ned, kopieres, behandles eller distribueres for kommersiell bruk, med unntak av innhold som tilbys spesifikt for nedlasting eller som er uttrykkelig definert for dette formålet. Brukeren kan skrive ut deler av nettstedet for personlig bruk. Konica Minolta erklærer eksplisitt følgende:

  • Innholdet på dette nettstedet, dvs. tekst, bilder, grafikk, lyd og layouten er underlagt copyright og er eid av Konica Minolta eller på annen måte beskyttet av lovene om intellektuell eiendom. 
  • Produktnavn, merker og selskapsnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres respektive eiere.Bruk av innholdet for noe annet formål enn det som er tillatt av Konica Minolta er forbudt ved lov, med mindre Konica Minolta har gitt skriftlig forhåndstillatelse.

4. Garanti, ansvar
Nettstedet inneholder informasjon og teknologi som var tilgjengelig ved publiseringstidspunktet. Konica Minolta kan ikke holdes ansvarlig for aktualitet, nøyaktighet eller kompletthet til innhold på nettstedet. Dette gjelder særlig siden endringer gjort på Konica Minoltas produkter eller endringer i bruken av disse produktene av og til kan avvike fra innholdet på dette nettstedet. Konica Minolta garanterer heller ikke at innholdet på nettstedet er egnet for de formålene som brukeren har tenkt. Konica Minolta og dets ansatte kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller ulemper, uansett type, som brukeren kan oppleve under eller i tilknytning til bruk av dette nettstedet eller de underliggende sidene. I tilfelle overtredelse av noen av de grunnleggende forpliktelser i denne avtalen, er omfanget av ansvaret begrenset til overskuelige kontraktsmessige skader. Denne begrensningen gjelder ikke i de tilfeller der Konica Minolta er fullt ansvarlig etter gjeldende lover, dvs. ved forsett eller grov uaktsomhet, skade på liv, helse eller personskade som følge av brudd på plikter eller ansvar i henhold til henhold til lover om produktansvar.

5. Lenker til andre nettsider

På noen steder av nettstedet finnes det lenker til andre nettsider med ekstra informasjon som kan være av interesse for brukeren. Ved å klikke på en av lenkene til disse nettsidene forlater brukeren Konica Minoltas nettside. Disse nettstedene kontrolleres av tredjeparter, og Konica Minolta har ikke mulighet til å påvirke det eksisterende eller fremtidige innholdet på disse nettstedene. Konica Minolta kan derfor ikke påta seg ansvar for innholdet på slike nettsteder og er ikke ansvarlig med mindre Konica Minolta var oppmerksom på ulovlig innhold før lenken ble offentliggjort.

6. Brukerens forpliktelser

Brukeren er ved hver gangs bruk av nettstedet eller de tjenestene som tilbys, pliktig til å bruke det på lovlig måte. Brukeren har ikke lov til å bruke mekanismer, programvare eller andre rutiner som, i kombinasjon med nettstedet, som fører til skader på det. Dette gjelder også for alle andre overlagte handlinger som fører til en urimelig stor belastning på nettstedets tekniske infrastruktur.

7. Datasikkerhet
Nettstedet kan besøkes og brukes uten å oppgi personlige opplysninger.
Noen deler av nettstedet som tilbyr nedlasting av informasjon eller tjenester kan kreve at brukeren oppgir personlige opplysninger for å motta en tjeneste eller få tilgang til bestemte områder, eller registrere seg som bruker med passord. I slike tilfeller oppgir Konica Minolta hvorfor opplysningene må oppgis, samt informasjon om registrering av disse opplysningene er frivillig eller obligatorisk for bruk av de aktuelle tjenestene.

Konica Minolta lagrer og bruker brukerens personlige opplysninger kun til det bestemte formålet som er oppgitt. Personlige opplysninger kan bare brukes til andre formål dersom det er lovlig å gjøre det. Alle personlige opplysninger oppbevares konfidensielt og kan viderebringes til Konica Minoltas ansatte eller deres agenter kun hvis det er nødvendig for den bestemte hensikten som er godkjent av brukeren. Opplysningene blir ikke gitt videre til en tredjepart med mindre Konica Minolta blir juridisk pålagt å gjøre det. Ved anmodning vil Konica Minolta opplyse brukeren om hvilke personlige opplysninger som blir samlet inn og lagret. Konica Minolta vil korrigere eventuelle feil ved anmodning fra brukeren. Brukeren kan når som helst trekke tilbake godkjenningen om bruk og lagring av personlige opplysninger, og Konica Minolta vil øyeblikkelig slette informasjonen. I tilfeller hvor Konica Minolta er pålagt å lagre opplysningene i en bestemt tidsperiode, blir dataene gjort utilgjengelige.

8. Gjeldende lov og jurisdiksjon
Tysk lov gjelder for bruk av dette nettstedet og for anvendelsen av disse vilkårene og betingelsene. I tilfelle kunden er en forhandler eller en juridisk person under offentlig lov, eller som ikke har en fast jurisdiksjon, skal den gjeldende retten være Hannover for alle tvister i forbindelse med bruk av nettstedet eller disse vilkårene og betingelsene.