Vårt sosiale ansvar

 

Målet vårt

Å skape ny sosial og økonomisk verdi. Alt vi foretar oss, er basert på vedtektene for bedriftsadferd. I dette dokumentet forplikter vi oss uttrykkelig ikke bare til å oppnå vekst, men også til å oppfylle det sosiale ansvaret vårt og bidra til samfunnet generelt. 


Konica Minoltas bedriftsfilosofi er basert på disse vedtektene og leder selskapets bærekraftsaktiviteter med målet deres om å skape ny verdi. Vi bruker kreative ideer for å levere målbar ny verdi for å løse de utfordringene som kunder og samfunnet i sin helhet møter. Konica Minoltas filosofi setter som mål å etablere seg som et selskap som forsterker samfunnet ved å fortsette å skape ny verdi som bringer innovasjon til verden. Med sosiale, miljømessige og økonomiske mål i tankene er vårt bærekraftige oppdrag «skapelse av ny verdi for en bærekraftig verden».
 


Med Eco Vision 2050 legger konica Minolta vekt på CO2-reduksjon, resirkulering og biologisk mangfold.

Eco Vision 2050 er Konica Minoltas langsiktige plan for å oppnå en bærekraftig fremtid. Den består av tre hovedmål:
 


En 80 % reduksjon i CO2-utslipp i hele produktets levetid innen 2050 sammenlignet med regnskapsnivåene i 2005.

Støtte resirkulering og effektiv bruk av jordens begrensede ressurser.


Arbeid for å fremme restaurering og bevaring av biologisk mangfold.  

 

Les mer om Konica Minoltas Eco Vison 2050 i CSR rapporten:

CSR Report 2019 


Retningslinjer

Gjennom samtaler med interessentgrupper og materialitetsanalyse har vi kommet frem til at miljøet er et sentralt tema i Konica Minoltas aktiviteter. Derfor har vi definert et sett viktige miljømessige styringsprinsipper, som er fastsatt i våre BEU-miljøretningslinjer. Retningslinjene er i samsvar med vedtektene for bedriftsadferd og bedriftens filosofi, inkludert målet vårt. Disse tre elementene legger grunnlaget for det vi foretar oss relatert til bærekraft, mens retningslinjene omfatter de mest konkrete målene.

 

Etterlevelse

Konica Minolta forstår etterlevelse slik at det ikke bare dreier seg om å følge nasjonale og internasjonale lover, men også å handle i tråd med bedriftens etiske retningslinjer og interne regler. Konica Minoltas vedtekter for bedriftsadferd ble nedfelt med denne forståelsen i tankene. Den definerer prinsipper som veileder hele konsernets etterlevelse, og den er viktig for ledelse av konsernet. 

Konica Minoltas konsernveiledning formulerer Konica Minoltas forpliktelse til å handle i samsvar med internasjonale sosiale normer, for eksempel i FNs Global Compact, hvor selskapet (Konica Minolta, Inc.) er en signatar, samt menneskerettighetserklæringen. 

CSR-relaterte prinsipper, vedtekter og normer som Konica Minolta påtegner eller observerer:

 

 • FNs Global Compact
 • Bærekraftsmål
 • FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
 • Japan Business Federation – «Vedtekter om bedriftsadferd»
 • EICC-atferdskodeks

CSR-relaterte grupper der Konica Minolta deltar:

 

 • Borgerkoalisjonen for elektronisk industri (Electronic Industry Citizenship Coalition – EICC)
 • Initiativet for konfliktfri handel (Conflict-Free Sourcing Initiative – CFSI)
 • Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) arbeidsgruppe for ansvarlig handel av mineraler, arbeidsgruppe for konfliktfri handel

Dessuten etterlever vi europeiske lover og forskrifter som gjelder for virksomheten vår. Noen av dem nevnes nedenfor. 

Lov om moderne slaveri: I henhold til Storbritannias lov om moderne slaveri fra 2015 og Californias lov om åpenhet i forsyningskjede fra 2015 fastslår Konica Minolta at det har tatt forholdsregler for å sikre at slaveri og menneskehandel ikke finner sted i noen av sine forsyningskjeder og i alle deler av virksomheten. Mer informasjon i åpenhetserklæringen.

Kjemikalieregelverket REACH: EU-regelverk som krever registrering og administrasjon av alle kjemiske stoffer som brukes i bedrifter i samsvar med deres betingelser for bruk, slik at sikker vurdering av kjemiske stoffer sikres. Konica Minolta oppfyller kravene.

Kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE): EU-direktiv: I Europa har selskapet gjennomført tiltak i samsvar med EU-direktivet om kassering av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) i henhold til dette direktivet. 

Sirkulær økonomipakke: Tiltak for å stimulere Europas overgang til en sirkulær økonomi, økt global konkurranseevne, fremme bærekraftig økonomisk vekst og generere nye jobber. Vi gjennomfører tiltak for å støtte gjennomføringen av målet om en europeisk sirkulær økonomi. 

Den frivillige avtalen for printere (EVAP): frivillig avtale siden 2011 som etablerer et sett med mål som må oppfylles av alle produkter som selges på EU-markedet. Krav til energieffektivitet og tosidig utskrift må være oppfylt av minst 90 % av produktene som selges. Avtalen har også som mål å redusere miljøpåvirkningen til bildebehandlingsutstyr – både ved design og ved å hjelpe kundene med å ta informerte valg under kjøp og bruk av utstyret. Konica Minolta er signatar for denne avtalen.

Begrensning av visse farlige stoffer (Restriction of certain Hazardous Substances – RoHS): EU-direktiv som begrenser (med unntak) bruk av seks farlige materialer i produksjonen av ulike typer elektronisk og elektrisk utstyr. Konica Minolta oppfyller kravene i RoHS-direktivet.

Økodesigndirektivet: EU-direktiv som fastsetter EU-omfattende regler for å forbedre produkters miljøvennlighet produkter. Konica Minolta oppfyller kravene i relevante økodesigndirektiver.

Batteridirektivet: EU-direktiv som regulerer produksjon og kassering av batterier i EU med mål om å forbedre miljøvennligheten til batterier og akkumulatorer. Konica Minolta oppfyller kravene.

 

Ansvarlig produktlevetid og forsyningskjede

Konica Minolta er opptatt av å redusere miljøpåvirkningen gjennom hele produktets levetid

Konica Minolta er opptatt av å redusere miljøpåvirkningen gjennom hele produktets levetid, fra planlegging og utvikling til innkjøp og produksjon, distribusjon, salg og service, innsamling og resirkulering. Alle trinn i produktets levetid overvåkes nøye ved hjelp av analyser av generelle inndata og utdata, energi- og ressurseffektivitet, resirkulering og avfallshåndtering, og alle samsvarer med alle relevante miljø- og sikkerhetsregler.

Konica Minolta forplikter seg til bærekraft i hele forsyningskjeden

Vi forpliktet oss ikke bare til å ta vårt ansvar direkte i form av egne produkters og tjenesters umiddelbare miljøpåvirkning. Vi forplikter oss også til bærekraft langs forsyningskjeden, med relasjoner basert på tillit til leverandørene våre. Konica Minolta krever at forretningspartnerne deres tar hensyn til arbeidskraftsproblemer (menneskerettigheter), etikk, miljø, sikkerhet og helse i virksomheten sin. Konsernet setter også igang tiltak for å løse problemer knyttet til konfliktmineraler. Dette gjøres ved å forsøke å forhindre menneskerettighetsbrudd i konfliktområder hvor mineralressurser som brukes i produktene, utvinnes.


Sertifiseringer, vurderinger og rangeringer

Miljøadministreringssystemet til Konica Minolta Europa er sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISO 14001:2015. Dette viser de ambisiøse målene våre for å redusere negativ påvirkning på miljøet. 

Konica Minolta, Inc. har også fått ros internasjonalt for sitt engasjement for bærekraft, evaluert av eksterne parter. 

Selskapet har blitt inkludert i følgende fremtredende investeringsindekser:


 
September 2019: Inkludert i FTSE4Good-indeksen hvert år siden 2003 og i FTSE Blossom Japan Index siden etableringen i 2017


September 2019: Inkludert i hver MSCI ESG-lederindeks siden 2010


Januar 2018: Inkludert i Morningstars investeringsindeks for sosialt ansvar


Oktober 2019: Inkludert i Dow Jones-indeksen for en bærekraftig verden i 8 år

Selskapet har blitt evaluert av følgende internasjonale CSR-klassifiseringsinstanser:​


 
Juli 2018: Prime Status av Tyskland-baserte ISS-oekom (tidligere oekom forskning AG)Juni 2019: Valgt til investeringsuniverset til Ethibel Pioneer og Ethibel Excellence
SAM-sustainability-award.jpg


Februar 2019: Sertifisert som leverandør engasjementsleder i 2-år på rad av CDP.Oktober 2017: Valgt som et Climate A-listeselskap, CDPs høyeste rangering
ecovadis-2018.png


Desember 2018: Gull-nivå anerkjennelse i EcoVadis bærekraftrangering for 2018

Merker

Konica Minolta setter bransjestandarder verden over i miljøvernsfeltet. Bedriftens sertifisering går faktisk lenger enn nødvendig i mange tilfeller – som vist av etikettsertifiseringen.
Disse merkene er: 
 

 • Blue Angel: En pålitelig guide til miljøvennlig innkjøp. Konica Minolta-systemer ble verdens første laserbaserte kopimaskinsystem som fikk tildelt denne sertifiseringen i 1992. Nesten alle kontorenheter som blir solgt i Tyskland, bærer nå merket. Alle enheter, inkludert de som selges utenfor Tyskland, oppfyller de strenge kravene til det tyske merket.
 
 • ENERGY STAR: Internasjonal standard for strømsparende forbrukerprodukter: et produkts TEC-verdi (vanlig strømforbruk) er et viktig kriterium for lavt energiforbruk. Alle Konica Minoltas kontorsystemer og nesten alle systemene deres for produksjonsutskrift er kvalifisert for dette.
 
 • Matkontakt: Toneren vår er 100 % ufarlig når den kommer i kontakt med mat. De miljøvennlige egenskapene til Simitri-toneren har gjort at TÜV Rheinland har anerkjent den som 100 % ufarlig når den kommer i kontakt med mat. Denne matsikkerhetssertifiseringen gir nye muligheter for bruk, inkludert matemballasje og utskrift av matemballasjer.

For ytterligere detaljer om Konica Minoltas aktiviteter i forbindelse med bedriftsbærekraft kan du se CSR-rapporten.
 

Energy Efficiency Icon Globe

Kontakt

Send en melding om du lurer på noe rundt vårt miljøarbeid

Send e-post